Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ADMINISTRATORIAUS  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Informacinių technologijų administratoriumi gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą informatikos srityje.
2.    Informacinių technologijų administratorius  pavaldus  Ligoninės direktoriui.
3.    Informacinių technologijų administratorius dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Informacinių technologijų administratorius turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
5.1.    operacinių sistemų, duomenų bazių, taikomųjų programų veikimo principus;
5.2.    gebėti diegti programinę įrangą, aptarnauti kompiuterinius tinklus, vykdyti techninės įrangos priežiūrą;
5.3.    turėti informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros patirties;
5.4.    įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų plėtrą, duomenų bazių formavimą, viešųjų pirkimų vykdymų tvarką;
5.5.    kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
5.6.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

    III. SKYRIUS
    PAREIGOS

6.    Informacinių technologijų administratorius privalo:
6.1.    užtikrinti ligoninės serverių nepriekaištingą darbą, operatyvų techninių ir programinių gedimų pašalinimą;
6.2.    rengti dokumentus viešiesiems pirkimams atlikti programinei ir techninei kompiuterinei įrangai įsigyti;
6.3.    administruoti  informacines sistemas;
6.4.    atlikti techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą ;
6.5.    atlikti elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;
6.6.    organizuoti fiksuoto ir judriojo telefoninio ryšio gedimų šalinimo ir įrangos remonto darbus;
6.7.    pagal galimybes ir kompetenciją šalinti priežastis, galinčias sukelti vėdinimo sistemos avarijas ar kitokius sutrikimus;
6.8.    atlikti kitus Ligoninės direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

IV. SKYRIUS
TEISĖS

7. Informacinių technologijų administratorius turi teisę:
7.1.    gauti reikiamą informaciją savo pareigoms vykdyti;
7.2.    pranešti ligoninės administracijai trūkumus, išaiškėjusius vykdant savo pareigas ir teikti siūlymus jiems šalinti;
7.3.     tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose kursuose, seminaruose;
7.4.    dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais ir savo kompetencijos ribose teikti siūlymus;
7.5.    siūlyti darbdaviui kaip gerinti darbo sąlygas.

V. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

    
8.    Informacinių technologijų administratorius už netinkamą pareigų vykdymą ar jam priskirtų funkcijų atlikimą, padarytas klaidas, aplaidumą, padarytą materialinę žalą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.