Pareigų aprašymas Spausdinti

SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.    BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Saugos ir sveikatos specialistas vykdo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų profilaktikos, profesinės rizikos vertinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros, kontrolės, organizacines funkcijas.
2.    Saugos ir sveikatos specialistas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais,  ligoninės įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais.
3.    Saugos ir sveikatos specialistas pavaldus ligoninės direktoriui.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II.    KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas privalo išmanyti:
5.1.     Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, Darbo kodeksą;
5.2.    darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;
5.3.    įstatyminius darbo organizavimo, saugaus darbo teisinius pagrindus;
5.4.     ligoninės valdymą, vystymosi perspektyvą, finansines galimybes;
5.5.    saugaus darbo ergonomiką;
5.6.    nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos tvarką;
5.7.    pirmosios pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe;
5.8.    saugos ir sveikatos specialistas privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
III. PAREIGOS
6.    Saugos ir sveikatos specialistas privalo:
6.1.    organizuoti ir kontroliuoti teisinių, ekonominių, techninių, higienos priemonių įgyvendinimą;
6.2.    siekti mažinti darbuotojų profesinę riziką (traumatizmą), profesines ligas;
6.3.    Organizuoti rengimą arba rengti ligoninės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, vadovaujantis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais;
6.4.    Parinkti darbuotojams asmenines apsaugines priemones ir konsultuoti kaip jas naudoti;
6.5.    Instruktuoti darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir ligoninės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų nustatyta tvarka, jei reikia, mokyti darbuotojus saugių darbo metodų arba dalyvauti mokyme.
6.6.    organizuoti darbuotojų sveikatos patikrinimus, analizuoti sveikatos patikrinimų (priimant į darbą ir periodiškai) rezultatus.;
6.7.    pildyti ir atnaujinti ligoninės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasus.
6.8.    Organizuoti pavojingų darbų ir potencialiai pavojingų įrengimų sąrašų sudarymą ir atnaujinimą;
6.9.    Organizuoti rizikos veiksnių tyrimus, pagal tyrimus nustatyti darbo vietas, kuriose privalo būti rengiamos ir įgyvendinamos prevencijos priemonės.
6.10.    Rengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ir organizuoti jų įgyvendinimą bei vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę.
6.11.    Analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų, incidentų aplinkybes ir priežastis bei numatyti prevencines priemones jiems išvengti.
6.12.    Nustatyta tvarka instruktuoti priimamus į darbą asmenis ir įforminti instruktavimo žurnaluose.
6.13.    Nustatyta tvarka tirti nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, avarijas ir tvarkyti jų apskaitą, rengti darbuotojų saugos ir sveikatos ataskaitas.
6.14.     kontroliuoti:
6.14.1.    kaip vykdomi saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimai;
6.14.2.    ar nustatyta tvarka vykdomi privalomieji priimamų į darbą asmenų ir periodiniai darbuotojų sveikatos patikrinimai;
6.14.3.     ar aprūpinami darbuotojai visomis darbo sąlygas atitinkančiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, ar tos priemonės tinkamai prižiūrimos;
6.14.4.     ar užtikrinamas darbuotojų darbo ir poilsio režimas.
6.15.    konsultuoti padalinių vadovus ir darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais (norminių dokumentų rengimo, vertinant profesinę riziką, organizuojant sveikatos patikrinimus);
6.16.    Nagrinėti darbuotojų skundus ir prašymus saugos ir sveikatos klausimais.

IV. TEISĖS
7.    Saugos ir sveikatos specialistas turi teisę:
7.1.    Tikrinti, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos reikalavimų bendrovės patalpose bei teritorijoje.
7.2.    įpareigoti padalinių vadovus pašalinti teisės aktų pažeidimus;
7.3.    Dalyvauti valstybinių inspekcijų patikrinimuose, susipažinti su patikrinimų medžiaga ir kontroliuoti, kaip vykdomi šių inspekcijų nurodymai;
7.4.    Sustabdytų darbus šiais atvejais:
7.4.1.    kai darbuotojai neapmokyti saugiai dirbti;
7.4.2.    kai dėl gedimo ar avarinės būklės gali susidaryti ar susidarė sąlygos nelaimingiems atsitikimams, ūmioms profesinėms ligoms;
7.4.3.     kai darbuotojai neaprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
7.5.    Rengti pasitarimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei darbuotojų mokymą, kaip elgtis avarijų, gaisrų ar kitais pavojaus atvejais.
7.6.    Skatinti darbuotojus, kurie sudaro saugias ir sveikas darbo sąlygas.
7.7.    Bausti asmenis, kurie savo veiksmais ar neveiklumu pažeidžia norminius dokumentus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
7.8.    Atstovauti ligoninę valstybės valdžios, valdymo institucijose, teismuose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose, derybose.

V.    ATSAKOMYBĖ
8.    Saugos ir  sveikatos specialistas atsako už:
8.1.    kvalifikuotą  darbuotojų konsultavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
8.2.     darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų pildymo teisingumą ir saugumą.
8.3.    Už savo pareigų netinkamą vykdymą saugos ir sveikatos specialistas atsako  darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.