Pareigų aprašymas Spausdinti

AUDITORIAUS  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Auditoriumi gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos arba odontologijos, socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą; turintis pažymėjimą, patvirtinantį apie medicininio audito žinių išklausymą, įgūdžių įgijimą ne mažiau kaip 24 val. tobulinimo programoje, suderintoje su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; turintis ne mažiau nei dvejų metų administracinio darbo stažą asmens sveikatos priežiūros sektoriuje.
2.    Auditorius renkamas viešai skelbiamo konkurso būdu.
3.    Auditorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės įstatais ir ligoninės direktoriaus įsakymais, patvirtintomis procedūromis, metodikomis, darbo instrukcijomis, kitais lokaliniais teisės aktais, ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų elgesio kodeksu ir šiais pareiginiais nuostatais.
4.    Auditorius yra tiesiogiai pavaldus Ligoninės direktoriui.
5.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6.    Auditoriaus kvalifikaciniai reikalavimai:
6.1.    išmanyti bei gebėti vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros veiklos auditą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą;
6.2.    išmanyti sveikatos priežiūros ir jos kokybės politiką, sveikatos priežiūros kokybės vadybą;
6.3.    turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla, nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).
6.4.    turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
6.5.     mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), ligoninės informacine sistema.

III SKYRIUS
 PAREIGOS

 
7.    Auditorius  privalo:
7.1.    vykdyti vidaus medicininio audito veiklą;
7.2.    tikrinti ir vertinti kokybės vadybos sistemos funkcionavimą;
7.3.    vertinti veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Sveikatos apsaugos ministro įsakymams ir kitiems teisės aktams;
7.4.    pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaryti ir įstaigos vadovui pateikti tvirtinimui metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;
7.5.    organizuoti ir dalyvauti planiniuose bei neplaniniuose vidaus medicininiuose audituose;
7.6.    rengti atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus teikti įstaigos vadovui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams;
7.7.    dalyvauti rengiant įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
7.8.    analizuoti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą;
7.9.    rinkti ir analizuoti informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
7.10.    pagal savo kompetenciją nagrinėti pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikti įstaigos vadovui;
7.11.    organizuoti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, vykdyti priežasčių analizę, siūlyti koregavimo ir prevencines priemones;
7.12.    teikti objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, kokybės tikslų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos mažinimo bei nuolatinio kokybės gerinimo;
7.13.    užtikrinti audito metu paimtų ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų ar kitų dokumentų saugumą;
7.14.    saugoti asmens medicinines paslaptis, einant tarnybines pareigas, susilaikyti nuo išankstinių viešų vertinimų;
7.15.    būti nepriekaištingos reputacijos, nepažeisti profesinės etikos, deontologijos principų ir taisyklių.
IV SKYRIUS
TEISĖS

8.    Auditorius turi teisę:
8.1.    pasirašyti: už ligoninės ribų – medicininiuose dokumentuose kompetencijos ribose bei  Ligoninės viduje – medicininiuose  dokumentuose   kompetencijos ribose;
8.2.    naudotis įstaigos turima informacija;
8.3.    be atskiro įstaigos vadovo nurodymo gauti dokumentus ar jų patvirtintas kopijas, reikalingas vidaus medicininiam auditui atlikti, iš visų audituojamų įstaigos padalinių;
8.4.    lankytis darbo vietose ir stebėti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei kitus susijusius procesus;
8.5.    prašyti ir gauti rašytinius sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų paaiškinimus, susijusius su atliekamu vidaus medicininiu auditu;
8.6.    savarankiškai pasirinkti vidaus medicininio audito procedūras ir būdus;
8.7.    suderinus su administracija, dalyvauti pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose, kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kur nagrinėjami su profesine kvalifikacija susiję klausimai;
8.8.    reikalauti darbdavio užtikrinti optimalias darbo sąlygas;
8.9.    atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu duota užduotis prieštarauja teisės aktams;

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9.    Auditorius  už netinkamą pareigų vykdymą ar jam priskirtų funkcijų atlikimą, padarytas klaidas, aplaidumą, kompetencijos viršijimą, bioetikos reikalavimų pažeidimą, padarytą materialinę žalą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.