Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
PAVALDUMAS

1.    Teisininkas yra pavaldus Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriui.
2.    BENDROSIOS NUOSTATOS
1.    Teisininkas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.1.    turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (magistro arba vientisosios teisės studijos);
1.2.    turėti teisinio darbo patirtį;
1.3.    labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
1.4.    mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
1.5.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
1.6.    sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
1.7.    išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos apsaugą, viešuosius pirkimus, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę ir administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, viešųjų įstaigų veiklą ir duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktiškai;
1.8.    turėti labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
1.9.    turėti gerus informacijos apibendrinimo ir pateikimo sugebėjimus bei įgūdžius;
2.    Teisininką į darbą priima ir atleidžia direktorius galiojančių Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
3.    Teisininkas savo veikloje vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės įstatais, pareiginiais nuostatais, direktoriaus įsakymais bei kitomis tvarkomis ir nuostatais, privalomais visiems Regioninės Telšių ligoninės darbuotojams.
3.    TEISININKO FUNKCIJOS
1.    Rengti arba dalyvauti rengiant Regioninės Telšių ligoninės veiklos organizavimo dokumentų (įstatų, įsakymų, tvarkų ir taisyklių, padalinių nuostatų, darbuotojų pareigybių aprašų, kitų dokumentų) projektus arba jau parengtus vertinti ir teikti pastabas ar išvadas ir vizuoti bei vykdyti patvirtintų vidaus dokumentų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams priežiūrą.
2.    Rengti, vertinti ir teikti pastabas ar išvadas bei vizuoti sutarčių, planuojamų sudaryti su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis projektus. Imtis atitinkamų teisinių priemonių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, siekiant apginti ir užtikrinti Regioninės Telšių ligoninės teises ir teisėtus interesus.
3.    Vizuoti raštus teisiniais klausimais arba siunčiamus LR Seimui, Vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.
4.    Konsultuoti, teikti siūlymus arba dalyvauti rengiant dokumentus, susijusius su darbo santykiais.
5.    Atsakyti už Regioninės Telšių ligoninės viešųjų pirkimų vykdymą pagal Regioninės Telšių ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles, viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą ir organizavimą, taip pat organizuoti viešųjų pirkimų dokumentacijos tvarkymą organizacijoje, konsultuoti atsakingus viešųjų pirkimų darbuotojus planavimo, vykdymo ir dokumentacijos tvarkymo klausimais, rengti atsakymus į tiekėjų pretenzijas.
6.    Dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose.
7.    Kaupti šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis.
8.    Direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui pavedus, nagrinėti pareiškimus, skundus ir paklausimus.
9.    Dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimosi kursuose.
10.    Atstovauti Regioninę Telšių ligoninę teismuose.
11.    Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens pavedimus.
4.    TEISININKO PAREIGOS
1.    Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, darbo etikos ir drausmės reikalavimų.
2.    Naudoti jo darbui skirtas darbo priemones pagal paskirtį ir jas tausojant.
3.    Vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių Regioninės Telšių ligoninės vardui bei prieštaraujančių jos veiklos tikslams, santykiuose su pacientais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis.
4.    Nedelsiant informuoti direktorių ar jį pavaduojantį asmenį apie iškilusias su Regioninės Telšių ligoninės veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą.
5.    TEISININKO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
1.    Kelti kvalifikaciją seminaruose ir mokymosi kursuose.
2.    Gauti visą darbui reikalingą informaciją ir priemones.
3.    Teikti pasiūlymus direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui dėl veiklos tobulinimo.
4.    Laiku gauti darbo užmokestį, turėti geras darbo sąlygas, socialines garantijas, kasmetinį poilsį.
5.    Teisininkas atsako už Regioninės Telšių ligoninės rengiamų darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų, taip pat sutarčių su kitomis organizacijomis savalaikį ir tinkamą parengimą bei jų atitikimo galiojantiems įstatymams priežiūrą.
6.    Teisininkas atsako už jam suteiktą naudojimui Regioninės Telšių ligoninės turtą ir priemones Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.    Teisininkas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Regioninėje Telšių ligoninėje, išskyrus tuos atvejus, kai tokią informaciją atskleisti jį įpareigoja įstatymai.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1 .Teisininkas supažindinamas su patvirtintais pareiginiais nuostatais, jų pakeitimais ir papildymais pasirašytinai.
2. Pareiginius nuostatus, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina direktorius.