Pareigų aprašymas Spausdinti

VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
                    
I.    BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.Vyriausiuoju finansininku gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį ekonominį-finansinį išsilavinimą ir ne mažesnį nei 5 metų finansininko, ekonomisto darbo stažą.
2. Pagrindinė vyriausiojo finansininko pareiga – užtikrinti buhalterinės apskaitos tvarkymą vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, nepažeidžiant bendrųjų  apskaitos principų,  garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą ir finansinių ataskaitų parengimą tiksliai ir laiku. Nustačius apskaitos dokumentų, susijusių su darbo, materialinių ir finansinių išteklių klastojimu ar kilus įtarimui, kad jie klastojami, nedelsiant pranešti įstaigos direktoriui.
3. Vyriausiąjį finansininką į pareigas priima ir iš jų atleidžia įstaigos direktorius.
4. Vyriausiasis finansininkas pavaldus įstaigos direktoriui.
5. Kai vyriausiojo finansininko nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo pareigas laikinai eina  direktoriaus įsakymu paskirtas finansų skyriaus darbuotojas.
6. Asmenį skiriant į vyriausiojo finansininko pareigas ar atleidžiant iš jų, sudaromas buhalteri-nės apskaitos duomenų  ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktas. Sudarant šį aktą, dalyvauja kitas įstaigos finansininkas arba auditorius.
7. Vyriausiasis finansininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstaigos įstatais, darbo sutartimi, šiais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais,  jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, taip pat profesinę veiklą reglamentuojančiu etikos kodeksu.

II.     KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

8. Vyriausiasis finansininkas turi:
8.1. žinoti (išmanyti) LR įstatymus,  Vyriausybės nutarymus,  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus bei kitus teisės aktus, sveikatos priežiūros administravimą ir finansavimą, buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, civilinę teisę, finansų, mokesčių ir ūkio įstatymus, darbo įstatymus, darbuotojų saugos ir sveikatos, saugumo technikos, gamybinės sanitarijos ir priešgaisrinės saugos taisykles ir normas, įstaigos struktūrą, jos plėtros strategiją ir perspektyvą, nuostatus ir instrukcijas, kaip įstaigoje organizuoti apskaitą, jos tvarkymo taisykles;
8.2. mokėti dirbti kompiuteriu;
8.3. nuolat atnaujinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;
8.4.  laikytis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų ir kontroliuoti, kad jų laikytųsi pavaldūs darbuotojai;


III.    PAREIGOS

9. Vyriausiasis finansininkas privalo:
9.1. organizuoti ir užtikrinti nepriekaištingą ir racionalų finansų skyriaus darbuotojų darbą (nustatyti jų darbo funkcijas, įgaliojimų bei atsakomybės ribas), kontroliuoti, kaip pavaldūs darbuo-tojai laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų;
9.2. užtikrinti, kad visos  nustatytos finansinės bei valdymo (vidinės) apskaitos ir mokestinės  atskaitomybės ataskaitų formos būtų parengtos tiksliai ir laiku;
9.3. užtikrinti visų buhalterinių įrašų teisingumą pagal pristatytus į finansų skyrių dokumentus ir apskaitos informacijos patikimumą;
9.4. teikti reikalingą informaciją atsakingiems asmenims, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
9.5. Užtikrinti, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
9.5.1. apskaitomos visos piniginės  lėšos, trumpalaikis bei ilgalaikis materialusis, nematerialu-sis ir finansinis turtas, įstaigos nuosavybė ir finansavimas, įstaigos skolos bei skolos įstaigai, laiku ir tinkamai registruojamos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagal pristatytus į finansų skyrių dokumentus;
9.5.2. teisingai tvarkoma įstaigos uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų įplaukų vidinė apskaita;
9.5.3. teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, sociali-nio draudimo fondą ir kt. Atsiskaityti su kitais kreditoriais, remiantis sutartyse nustatytas terminais. Trūkstant atsiskaitomose sąskaitose pinigų, atsiskaitymus vykdyti pagal LR mokėjimų eiliškumo įstatymo nuostatas, nepažeidžiant mokėjimų ir sutartinės drausmės;
9.5.4. racionaliai ir tiksliai tvarkoma įstaigos turto  ir turto naudojamo pagal panaudos, nuomos ir pasaugos sutartis apskaita;
9.5.5. kartu su vadovu užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;
9.5.6. tinkamai saugomi apskaitos dokumentai ir registrai (iki jų perdavimo į archyvą);
9.5.7. kartu su vadovu užtikrinti nustatytą numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų įsigijimo bei naudojimo tvarką.
9.6. Laikytis pats ir kontroliuoti, kad būtų saugoma informacija, pripažįstama įstaigos komer-cine ar konfidencialia paslaptimi, kad būtų vykdomi visi įstaigos direktoriaus nurodymai dėl tokios informacijos įslaptinimo;
9.7. Konsultuoti apskaitos klausimais finansų skyriaus darbuotojus bei kitų skyrių darbuotojus, kurių pareigos yra susijusios su apskaitos tvarkymu;
9.8. Įstaigos inventorizacijos komisijų nariams paaiškinti inventorizacijos atlikimo bei inven-torizavimo aprašų įforminimo tvarką.
9.9. Vyriausiasis finansininkas privalo kontroliuoti:
9.9.1. ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei iš-davimo įforminimo dokumentais  reikalavimų;
9.9.2. ar laikomasi įstaigos materialiojo turto, piniginių  lėšų, atsargų, gautinų sumų ir įsiparei-gojimų apskaitos ir inventorizavimo tvarkos;
9.9.3. ar laiku ir visiškai padengiami įsiskolinimai kreditoriams, ar išieškomi įsiskolinimai  iš įstaigos skolininkų ir informuoti direktorių apie pradelstus įsiskolinimus;
9.9.4. ar  trūkumai, įsiskolinimai, kiti nuostoliai nurašyti vadovaujantis vadovo įsakymu paskirtos komisijos sprendimais;
9.9.5. ar vykdomos ir jam žinomos ūkinės operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuoja-mos apskaitos registruose;
9.9.6. ar teisingai ir laiku išrašomi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys tiks-lūs;
9.9.7. ar patvirtintas asmenų, turinčių teisę įstaigos vardu pasirašyti pirminius apskaitos doku-mentus, sąrašas bei jų parašų pavyzdžiai;
9.9.8. ar pavaldūs darbuotojai nenaudoja ir neplatina nelegalios programinės įrangos, ar teisė-tai įsigytos programinės įrangos nenaudoja neteisėtai.
9.10. tausoti įstaigos nuosavybę;
9.11. Nutraukus su įstaiga darbo santykius, įstaigai perduoti visą turimą dokumentaciją, pini-gines bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų ir doku-mentų perdavimo – priėmimo aktu.
9.12. Vykdyti kitus įstaigos direktoriaus teisėtus nurodymus, tiesiogiai susijusius su įstaigos finansine veikla.
9.13. Sąžiningai vykdyti savo pareigas, laikytis profesinės etikos principų.
9.14. Vykdyti kitas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu ir neprieštaraujančias LR galiojantiems įstatymams.


IV.    TEISĖS

10. Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, teikti visiems įstaigos darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus dokumentų įformini-mo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais.
11. Gavus įstaigos direktoriaus nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavi-mams prieštaraujančius (neteisėtus) veiksmus, atsisakyti vykdyti tokius veiksmus, raštu paaiškinant atsisakymo vykdyti nurodymą motyvus.
12. Reikalauti, kad vyriausiajam finansininkui būtų pateikiami dokumentai, kurių pagrindu priimamos bei išduodamos piniginės lėšos, materialinės vertybės, įsakymai, susiję su darbuotojų atly-ginimų, premijų ar kitų išmokų nustatymu bei mokėjimu, įvairios sutartys ir pan.
13. Nustatyti finansų skyriaus  darbuotojų pareigas bei funkcijas, reikalauti, kad jie jas ne-priekaištingai vykdytų.
14. Teikti direktoriui pasiūlymus dėl drausminės atsakomybės taikymo įstaigos darbuoto-jams, neįvykdžiusiems pagrįstų vyriausiojo finansininko nurodymų apskaitos klausimais.
15. Teikti įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų, susijusių su apskaitos tvarkymu, skatinimo.

V.    ATSAKOMYBĖ

16. Vyriausiasis finansininkas, išrašydamas bei pasirašydamas apskaitos dokumentus, asme-niškai atsako už juose esančių jam žinomų duomenų bei ūkinių operacijų tikrumą ir teisėtumą.
17. Vyriausiasis finansininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už buhalterinių įrašų  teisingumą, kurie padaryti remiantis į finansų skyrių gautais dokumentais.
18. Vyriausiasis finansininkas atsako, kad finansinės ataskaitos bei kitos ataskaitos, susijusios su apskaitos informacijos teikimu, būtų parengtos laiku.
19. Vyriausiasis finansininkas  atsako už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.