Pareigų aprašymas Spausdinti

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.    BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Vyresniuoju specialistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2.    Vyresnysis specialistas dirbdamas vadovaujasi privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenų teisine apsauga, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Teritorinės ligonių kasos metodiniais nurodymais, gaunamais raštais, įstaigos vadovo įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.
3.    Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus sveikatos statistikos skyriaus vedėjui.
4.    Esant būtinumui, pareigybės aprašymas gali būti keičiamas.

II.    KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Vyresnysis specialistas turi žinoti, mokėti  ir išmanyti:
5.1. Sveikatos apsaugos ministro įsakymus dėl privalomos sveikatos statistikos apskaitos ir atskaitomybės;
5.2. pildyti sveikatos statistikos apskaitos formas; 
5.3. šiuolaikinių kompiuterinių technologijų taikymo galimybes sveikatos statistikoje;
5.4. dirbti su visomis sveikatos statistikos skyriuje esančiomis statistinių duomenų įvedimo programomis; 
5.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos  reikalavimus.

III. PAREIGOS
 
6. Vyresnysis specialistas privalo:
6.1. suteikti reikiamą informaciją konsultacinės poliklinikos kabinetams apie pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų pildymą statistinėje apskaitos formoje „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (Forma Nr. 025a/LK);
6.2. suvesti suteiktas pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas į informacinę sistemą, užpildant statistinę apskaitos formą „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (Forma Nr. 025a/LK) ir pateikti įvestas paslaugas apmokėjimui;
6.3. atlikti duomenų analizę naudojantis šiuolaikinėmis kompiuterinės technikos priemonėmis;
6.4. žinoti kodavimo standartus ir vykdyti kodavimo klaidų identifikavimą;
6.5. suvedant duomenis į informacinę sistemą vengti atsitiktinių klaidų;
6.6. rinkti, sisteminti reikalingą informaciją ir pateikti aukščiau stovinčioms sveikatos priežiūros įstaigoms bei Teritorinėms ligonių kasoms;
6.7. užtikrinti gaunamos informacijos konfidencialumą  ir naudoti ją tik atliekant darbo funkcijas;
6.8. atlikti kitus su jo kompetencija susijusius darbus, darbdavio ar jo įgalioto asmens nurodymus;
6.9. vykdyti statistikos skyriaus vedėjo nurodymus ir teikti nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus.

IV. TEISĖS

7. Vyresnysis specialistas turi teisę:
7.1. gauti darbui būtiną informaciją ir priemones;
7.2. kontroliuoti gautų dokumentų užpildymo ir ataskaitos formų teisingumą;
7.3. apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti skyriaus vedėjui;
7.4. dalyvauti konferencijose, susirinkimuose ir reikšti savo mintis bei teikti pasiūlymus;
7.5. tobulinti savo kompetenciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

V. ATSAKOMYBĖ

8. Vyresnysis specialistas atsako:
8.1. už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai, gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.