Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Statybos inžinieriumi gali dirbti asmuo, turintis inžinerijos mokslų krypties statybos inžinerijos aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba statybos inžinerijos aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2.    Statybos inžinierius tiesiogiai  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Statybos inžinierius savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės (toliau – Ligoninė) įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Ligoninės direktoriaus įsakymais, patvirtintomis procedūromis, darbo instrukcijomis, ligoninės darbuotojų elgesio kodeksu, kitais vidiniais ir išoriniais teisės aktais bei šiais pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami. 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Statybos inžinierius turi išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, pastatų, statinių, patalpų ir jų elementų eksploatavimą, priežiūrą bei remontą.
6.    Statybos inžinierius turi mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis).
7.    Statybos inžinierius turi žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.
  
    III. PAREIGOS

8.    Statybos inžinierius privalo:
8.1.    pagal kompetenciją vykdyti Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamų projektų administravimą, bendradarbiauti su projektų valdymo agentūromis, rengti ir teikti paaiškinimus, įgyvendinimo ataskaitas;
8.2.    pagal kompetenciją rengti įsakymų ir raštų projektus;
8.3.    spręsti statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo ar remonto klausimus;
8.4.    užtikrinti naujai statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių ar statinio dalių darbų ir įrengimų darbo kokybę, tikrinti ir pasirašyti numatomų atlikti darbų sąmatas;
8.5.    priimti įvykdytus darbus ir/ar inžinerines paslaugas ir pasirašyti darbų ir/ar paslaugų priėmimo – perdavimo aktus;
8.6.    rengti techninę – ekonominę dokumentaciją, susijusią su projektavimo paslaugų, statybos ar remonto darbų, inžinerinių paslaugų pirkimais;
8.7.    rengti įstaigos plėtros, modernizavimo programų ir kitų dokumentų, susijusių su pastatų bei statinių statyba, rekonstrukcija, remontu ir renovacija poreikių analizes; 
8.8.    teikti įstaigos vadovui pasiūlymus, rekomendacijas ir išvadas įstaigos pastatų remonto ir rekonstrukcijos klausimais;
8.9.    vykdyti atliekamų statybos darbų priežiūrą:
8.9.1.    tikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal projektus, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančių dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
8.9.2.    tikrinti, ar statybos dalyvių veikla atitinka įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus;
8.9.3.    esant statinio projekto neatitikimams faktiškoms statybos sąlygoms arba dėl kitų priežasčių, apie tai informuoti  vadovą;
8.9.4.    tikrinti statybos darbų dokumentuose nurodytų darbų kiekio atitikimą faktiniam kiekiui;
8.10.    užtikrinti techninių projektų įgyvendinimą laiku;
8.11.    teikti ataskaitas apie vykdomų investicinių ir statybos projektų projektavimo darbų įgyvendinimo eigą tiesioginiam vadovui;
8.12.    dalyvauti ir/ar koordinuoti įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, dėl įstaigos patalpų paprastojo ir/ar kapitalinio remonto investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis, rengimo, veikloje;
8.13.    laikytis darbo tvarkos, darbo drausmės, darbuotojų saugą ir sveikatą, elektrosaugą ir gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų;
8.14.    kontroliuoti sutarčių susijusių su statybos ir projektavimo darbais vykdymą;
8.15.    atsakyti už savo parengtų, vizuotų ar pasirašytų dokumentų teisėtumą;
8.16.    atsakyti už savo parašu patvirtintų duomenų ir informacijos teisingumą;
8.17.    atsakyti už dokumentų kaupimą, valdymą ir saugojimą, pagal pareigybės aprašyme atliekamas funkcijas, įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;
8.18.    atsakyti už korupcinio pobūdžio veiklą;
8.19.    atsakyti už žalos įstaigai atlyginimą teisės aktuose numatyta tvarka;
8.20.    atsakyti už įstaigos informacinę saugą, reglamentuotą teisės aktuose ir kituose su informacinės saugos užtikrinimu susijusiuose dokumentuose, nustatytų reikalavimų laikymąsi;
8.21.     vykdyti kitus įstaigos vadovo ar ūkio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

    IV. TEISĖS

9.    Statybos inžinierius turi teisę:
9.1.    sužinoti apie darbo aplinkoje esančius ar galinčius atsirasti pavojingus ir kenksmingus veiksnius;
9.2.    tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose kursuose, seminaruose;
9.3.    dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais ir savo kompetencijos ribose teikti siūlymus;
9.4.    siūlyti darbdaviui kaip gerinti darbo sąlygas;
9.5.    atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu užduotis prieštarauja teisės aktams;
9.6.    turėti kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir ligoninės vidaus dokumentuose.


V. ATSAKOMYBĖ
    
10.    Statybos inžinierius už netinkamą pareigų vykdymą ar jam priskirtų funkcijų atlikimą, padarytas klaidas, aplaidumą, bioetikos reikalavimų pažeidimą, kompetencijos viršijimą, darbo drausmės pažeidimus, padarytą materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.