Pareigų aprašymas Spausdinti

VYRIAUSIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Vyriausiuoju slaugos administratoriumi gali dirbti asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją; turintis aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinių mokslų krypties teisės, verslo vadybos, sveikatos priežiūros vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių magistro kvalifikacinį laipsnį;  ne mažesnę 3 metų darbo patirtį slaugos administravimo, vadovavimo, koordinavimo srityje.
2.    Vyriausiasis slaugos administratorius į pareigas priimamas atviro konkurso būdu.
3.    Vyriausiasis slaugos administratorius dirba pagal darbo sutartį.
4.    Vyriausiojo slaugos administratoriaus darbo tikslas – koordinuoti ligoninės skyrių slaugos veiklą.
5.    Vyriausiasis slaugos administratorius dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymu ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-967 patvirtintu „Pavyzdiniu slaugos administratoriaus kvalifikacinių reikalavimų tvarkos aprašu“, ligoninės direktoriaus įsakymais, medicinos normomis, įstaigos įstatais,  vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais pareiginiais nuostatais.
6.    Vyriausiasis slaugos administratorius pavaldus ligoninės direktoriui.
7.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

8.    Vyriausiojo slaugos administratoriaus kvalifikaciniai reikalavimai:
8.1.    turi išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
8.2.    išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
8.3.    suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;
8.4.    užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;
8.5.    gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos darbą;
8.6.    žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;
8.7.    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
8.8.    gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;
8.9.    išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
8.10.    mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
8.11.    turėti raštvedybos įgūdžių;
8.12.    turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).
III SKYRIUS
PAREIGOS

 
9.    Vyriausiasis slaugos administratorius  privalo:
9.1.    organizuoti slaugos personalo darbą ir jam vadovauti;
9.2.    numatyti visų padalinių slaugos kryptis;
9.3.    užtikrinti teikiamų sveikatos paslaugų kokybę, visapusišką ir kokybišką slaugą, kad būtų patenkinti paciento gyvybiniai poreikiai bei suteikta šiuos poreikius atitinkanti pagalba;
9.4.    dalyvauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos valdyme;
9.5.    užtikrinti nustatytos apimties medicininės apskaitos formų pildymą;
9.6.    supažindinti slaugos personalą su teisės aktais, reguliuojančiais slaugos praktiką;
9.7.    analizuoti ir vertinti slaugytojų darbo kokybę, spręsti iškilusias problemas, teikti pasiūlymus kaip jas spręsti;
9.8.    koordinuoti visą slaugos darbą;
9.9.    orientuoti skyriuose dirbančių slaugytojų bei kito personalo veiklą, įgyvendinti slaugos ar pacientų priežiūros tikslus;
9.10.    ugdyti klinikinius slaugos ir pacientų priežiūros tikslus ir įgūdžius;
9.11.    rengti visuotinius slaugytojų bei vyresniųjų slaugytojų susirinkimus;
9.12.    informuoti ligoninės administraciją apie slaugos ypatumus;
9.13.    organizuoti slaugos personalo kvalifikacijos tobulinimą;
9.14.    konsultuoti slaugytojus jų darbo klausimais;
9.15.    kuruoti ligoninėje praktiką atliekančių slaugos studentų veiklą;
9.16.    sudaryti galimybes ir numatyti būdus slaugos praktikai plėtoti bei tobulinti;
9.17.    koordinuoti turimus resursus, juos racionaliai, tikslingai ir efektyviai panaudoti;
9.18.    dalyvauti parenkant darbui slaugos specialistus;
9.19.    dalyvauti nustatant slaugos specialistų darbo krūvį;
9.20.    koordinuoti ligoninės Slaugos tarybos veiklą.

IV SKYRIUS
TEISĖS

10.    Vyriausiasis slaugos administratorius turi teisę:
10.1.    teikti pasiūlymus ligoninės administracijai dėl slaugos darbo kokybės gerinimo;
10.2.    gauti darbui būtiną informaciją;
10.3.    tobulinti savo kompetenciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
10.4.    bendradarbiauti su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis;
10.5.    dalyvauti profesinių grupių ir organizacijų veikloje;
10.6.    tvirtinti slaugytojų ir pagalbinio personalo darbo laiko grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

11.    Vyriausiasis slaugos administratorius už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teises aktų nustatyta tvarka.