Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS  STALIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Staliumi gali dirbti asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą.
2.    Stalius  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Stalius dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.
             
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Stalius turi žinoti:
5.1.    elgesio  dirbant elektriniu instrumentu reikalavimus
5.2.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos,  apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

 III. PAREIGOS

6. Stalius privalo:
6.1.     sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
6.2.     laikytis darbo drausmės, darbo saugos taisyklių;
6.3.     dirbti kokybiškai, taupiai naudoti medžiagas ir žaliavas;
6.4.     saugoti ligoninės inventorių, įrankius ir įrengimus;
6.5.     pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą.
6.6.     informuoti pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;

    IV. TEISĖS
7. Stalius turi teisę:
7.1.    turėti tinkamas darbo sąlygas;
7.2.     kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias, reikalingas staliaus darbui atlikti;
7.3.     sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybei;
7.4.     sužinoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius.

V. ATSAKOMYBĖ
8.    Stalius atsako:
8.1.    už tvarkingą  naudojamų įrankių bei įrenginių eksploataciją, jų gerą techninį stovį;
8.2.     už švarą ir tvarką darbo patalpose;
8.3.     už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
8.4.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.