Pareigų aprašymas Spausdinti

VALYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI
    
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Valytojas priimamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2.    Valytojas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
3.    Valytojas tiesiogiai pavaldus ūkio skyriaus vedėjui.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. PAREIGOS
5.    Valytojas privalo:
5.1.    palaikyti jam priskirtų patalpų tvarką ir švarą, prisilaikant sanitarinio higieninio rėžimo taisyklių. Pagal įstaigos vadovo patvirtintą dezinfekcijos planą, atlikti patalpų generalinį valymą ir registruoti žurnale;
5.2.    atsakyti už darbinių dezinfekcinių skiedinių paruošimą, tinkamą naudojimą, prisilaikant saugumo taisyklių;
5.3.    atsakyti už darbo inventoriaus valymą ir dezinfekavimą;
5.4.    pagal paskirtį naudoti valymo inventorių;
5.5.    taupiai naudoti įstaigos resursus;
5.6.    tinkamai gabenti ir rūšiuoti šiukšles iš skyriaus į konteinerius;
5.7.    griežtai laikytis asmens higienos taisyklių;
5.8.    dalyvauti skyriaus dalykiniuose susirinkimuose;
5.9.    laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių;
5.10.    dirbti pagal patvirtintą skyriaus darbo grafiką;
5.11.    laikytis etikos normų skyriaus ir ligoninės teritorijoje;
5.12.    tikrintis sveikatą vieną kartą metuose.
III. TEISĖS
6.    Valytojas turi teisę:
6.1.    gauti visas darbui būtinas medžiagas ir priemones nuo galimo užsikrėtimo infekcija (pagal tuo metu galiojančius normatyvus ir teisės aktus);
6.2.    gauti darbui būtiną informaciją;
6.3.    dalyvauti skyriaus dalykiniuose susirinkimuose ir teikti pasiūlymus darbo kokybei gerinti;
6.4.     atsisakyti atlikti darbus viršijančius jo kompetenciją;
6.5.     informuoti ūkio skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus ir gedimus savo darbo vietoje.

IV. ATSAKOMYBĖ
7.    Valytojas atsako:
7.1.    už tiesioginį savo pareigų nevykdymą, higienos, etikos normų nesilaikymą, aplaidumą darbe, darbo grafiko, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.