Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS ELEKTRIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Elektriku gali dirbti atestuotas asmuo, turintis elektriko profesinę kvalifikaciją, saugos darbe su elektra pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti.
2.    Elektrikas  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui. Nesant ūkio vedėjo, pavaldus  energetikui.
3.    Elektrikas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.
             
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Elektrikas turi žinoti:
5.1.    elektrotechnikos pagrindus;
5.2.    pagrindinius duomenis apie pastoviąją ir kintamąją srovę;
5.3.    elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones;
5.4.    elektros įrengimų ir prietaisų montavimo ir remonto būdus bei eiliškumą;
5.5.     žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus;
5.6.     elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;
5.7.    elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir įvadinės aparatūros, akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą;
5.8.    elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, apsaugos nuo perkrovų būdus;
5.9.     relinės apsaugos paskirtį;
5.10.     įrengimų ir prietaisų maitinimo šaltinių veikimo principus;
5.11.     sudėtingų kontrolinių matavimo prietaisų paskirtį ir panaudojimo sąlygas;
5.12.     visų rūšių elektrinių jungčių techninius reikalavimus;
5.13.     telemechanikos ir elektronikos pagrindus;
5.14.     bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus;
5.15.     saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;
5.16.     elektroninės sistemos prietaisų sandarą ir konstrukciją, jų remonto, priežiūros, kompleksinio bandymo būdus, tvarką ir eiliškumą;
5.17.     pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams;
5.18.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

    III. PAREIGOS

6.    Elektrikas privalo:
6.1.    atlikti atskirus sudėtingus elektros įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus;
6.2.    patikrinti ir reguliuoti po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę;
6.3.    remontuoti elektros apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizaciją, valdymo pultus.
6.4.    įkrauti akumuliatorius;
6.5.    patikrinti principinių montavimo schemų markiruotę;
6.6.    pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis įjungimo schemomis;
6.7.    paruošti darbui suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus
6.8.     atlikti kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto darbus.

    IV. TEISĖS

7. Elektrikas turi teisę:
7.1.     išjungti įvadinį elektros perdavimo pulto kirtiklį, susidarius grėsmingai situacijai ar įvykus avarijai ir apie tai pranešti darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.2.     perspėti darbuotojus savarankiškai remontuojančius įjungtus elektros prietaisus apie elektros smūgio pavojų;
7.3.     neleisti, kad būtų naudojami netvarkingi elektros prietaisai, neizoliuoti laidai, neįžeminti elektros mechanizmai ir įrenginiai;
7.4.     reikalauti, kad būtų išduotos asmeninės apsauginės priemonės;
7.5.     atsisakyti dirbti, jeigu nesudarytos saugios darbo sąlygos ir gresia pavojus sveikatai ar gyvybei.

V. ATSAKOMYBĖ

8.    Elektrikas atsako:
8.1.     už saugų ir patikimą visų elektros apšvietimo tinklų, variklių, mechanizmų ir prietaisų darbą;
8.2.     už darbą atliktą laiku ir kokybiškai;
8.3.     už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą;
8.4.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.