Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS  PAGALBINIO DARBUOTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.    BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.    Pagalbinis darbuotojas priimamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2.    Pagalbinis darbuotojas  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Pagalbinis darbuotojas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.
             
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5. Pagalbinis darbuotojas turi žinoti:
5.1.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos,  apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.
 
III. PAREIGOS
6. Pagalbinis darbuotojas privalo:
6.1.     atlikti pagalbinius darbus sandėliuose ir kituose ligoninės padaliniuose (nešti, pakrauti, iškrauti įvairius krovinius bei medžiagas);
6.2.     valyti ligoninės pagalbines patalpas, aikšteles, teritoriją, kelius ir privažiavimus;
6.3.     laikytis darbo drausmės, darbo saugos taisyklių;
6.4.     pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą;

IV. TEISĖS
7. Pagalbinis darbuotojas turi teisę:
7.1.    turėti tinkamas darbo sąlygas;
7.2.    gauti asmenines apsaugines priemones bei reikalingas darbo priemones nurodytų darbų atlikimui.

V. ATSAKOMYBĖ
8.    Pagalbinis darbuotojas atsako:
8.1.     už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
8.2.     už tiesioginį savo pareigų nevykdymą, higienos, etikos normų nesilaikymą, aplaidumą darbe, darbo grafiko, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.