Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS ŠILUMOS ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Šilumos įrengimų priežiūros specialistu gali dirbti asmuo, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) išduotą galiojantį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti atsakingam už įmonės ar pastato šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.
2.    Šilumos įrengimų priežiūros specialisto darbo ribos yra ligoninės katilinė, šiluminiai centrai ir bendro naudojimo inžineriniai įrenginiai nuo sistemų įvado į katilinę iki radiatorių palatose ir patalpose.
3.    Šilumos įrengimų priežiūros specialisto darbo laikas kasdien darbo dienomis nuo 800 iki 1700 val., penktadienį nuo 800 iki 1545 val. (pietų pertrauka nuo 1200 iki  1245 val.). Esant būtinumui į darbą gali būti iškviečiamas ir ne darbo metu, tai įvertinant LR teisės aktų numatyta tvarka.
4.    Šilumos įrengimų priežiūros specialistas tiesiogiai  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
5.    Šilumos įrengimų priežiūros specialistas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
6.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

7.    Šilumos įrengimų priežiūros specialistas  turi žinoti, išmanyti ir įvertinti:
7.1.    šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo ypatumus, laikytis techninės saugos, technologinio režimo, palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje.
7.2.    Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių veikimo techninius ir ekonominius rodiklius (įrengtoji šiluminė galia ir jos naudojimo efektyvumas; šilumos sąnaudos produkcijos vienetui; įrenginių avaringumas; techniniai šilumos nuostoliai šilumos tinkluose ir šilumos vartojimo įrenginiuose; šilumnešio nuostoliai šilumos tinkluose ir šilumos vartojimo įrenginiuose).
7.3.    Apskaitos ir matavimo prietaisų rodiklius (šilumos ir šilumnešio kiekis; tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio slėgis ir temperatūra).
7.4.    Šilumnešio ir kitų terpių parametrus.
7.5.    Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus;

    III. PAREIGOS

8.    Šilumos įrengimų priežiūros specialistas  privalo:
8.1.     pristatyti nustatyto slėgio ir temperatūros šilumnešį šilumos vartojimo įrenginiams;
8.2.    laikytis operatyvinės dispečerinės drausmės;
8.3.    tinkamai prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šilumos tinklus ir šilumos vartojimo įrenginius, kad jie veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai;
8.4.     pildyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų veikimo, priežiūros ir naudojimo dokumentus;
8.5.    siekti, kad šiluma būtų vartojama efektyviai, nustatyti šilumos vartojimo įrenginių efektyvaus veikimo režimus, jų laikytis ir analizuoti šilumos suvartojimo duomenis;
8.6.    teisės aktuose nustatytais atvejais dalyvauti priimant eksploatuoti naujus ar rekonstruotus šilumos tinklus ar šilumos vartojimo įrenginius;
8.7.     vykdyti Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus;
8.8.    pagal teisės aktų reikalavimus laiku pranešti apie šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių avarijas ir ištirti jų veikimo sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus;
8.9.    organizuoti šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių remontą;
8.10.    organizuoti darbuotojų, tiesiogiai prižiūrinčių (eksploatuojančių) šilumos tinklus ir šilumos vartojimo įrenginius, mokymą, instruktavimą;
8.11.     sudaryti šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priemonių, saugančių nuo avarijų, planą pagal teisės aktų reikalavimus;
8.12.    naudoti efektyvius ir saugius gamybos ir darbo organizavimo metodus.
8.13.    apie visus gedimus pranešti ūkio skyriaus vedėjui;
8.14.    esant būtinumui gedimus šalinti švenčių ir poilsio dienomis;
8.15.    vykdyti šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros reikalavimus;
8.16.    laikytis priešgaisrinę saugą ir techninę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
8.17.     Informuoti, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.
8.18.     Profilaktiškai periodiškai tikrintis sveikatą.

    IV. TEISĖS

7. Šilumos įrengimų priežiūros specialistas  turi teisę:
7.1.    turėti tinkamas darbo sąlygas;
7.2.     kelti savo kvalifikaciją ir gerinti žinias;
7.3.     sustabdyti darbus, kurie kelia grėsmę darbuotojų sveikatai ar gyvybe, suderinus su ūkio skyriaus vedėju;
7.4.     informuoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius.

V. ATSAKOMYBĖ

8.    Šilumos įrengimų priežiūros specialistas atsako už:
8.1.     šilumos apskaitą ir šilumos balanso sudarymą (jeigu jį reikalaujama sudaryti) ir suvartotos šilumos analizę;
8.2.    šilumos pirkimo-pardavimo sutarties ir šilumos pristatymo sutarties su šilumos tiekėju sąlygų vykdymą;
8.3.    šilumos pirkimo-pardavimo sutartyje su šilumos tiekėju nustatyto šilumos vartojimo įrenginių apkrovos grafiko laikymąsi ir nustatyto šilumos vartojimo režimo laikymąsi.
8.4.    už tvarkingą  naudojamų įrankių bei įrenginių eksploataciją, jų gerą techninį stovį;
8.5.    už savalaikį dokumentų pildymą;
8.6.     už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
8.7.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.