Pareigų aprašymas Spausdinti

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Direktoriaus pavaduotoju priimamas dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją, praktinių darbo įgūdžių ir gebėjimų organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
2.    Direktoriaus pavaduotojas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų veiklą, Lietuvos Respublikos medicinos ir higienos normomis, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiais pareiginiais nuostatais.
3.    Direktoriaus pavaduotojas pavaldus ligoninės direktoriui.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.


II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Direktoriaus pavaduotojo  kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1.    išmanyti ir gebėti taikyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2.    žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
5.3.    žinoti ligoninės veiklos specifiką;
5.4.    gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;
5.5.    išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;
5.6.    mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
5.7.    turėti raštvedybos įgūdžių;
5.8.    turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų).
III SKYRIUS
PAREIGOS

 
6.    Direktoriaus pavaduotojas  privalo:
6.1.    vadovauti diagnostikos ir gydymo  procesui bei spręsti su tuo susijusius klausimus;
6.2.     planuoti, organizuoti ir kontroliuoti stacionaro skyrių veiklą taip, kad būtų užtikrintas kokybiškas, savalaikis pacientų konsultavimas, ištyrimas ir gydymas;
6.3.    atsakyti už bendrą ligoninės vidaus darbo planavimą, aprūpinimą medikamentais ir medicinine įranga;
6.4.    kontroliuoti narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medikamentų ir (ar) medžiagų skyrimo ir panaudojimo pagrįstumą;
6.5.    kontroliuoti racionalų diagnostikos ir gydymo priemonių naudojimą;
6.6.    analizuoti skyrių medicininės įrangos poreikius, teikti pasiūlymus dėl naujos įrangos įsigijimo;
6.7.    kontroliuoti laikinojo nedarbingumo elektroninių pažymėjimų pildymo ir išdavimo skyriuose tvarką;
6.8.    kontroliuoti E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos – ESPBI IS diegimą ir Ligoninės pacientų  aptarnavimą, išnaudojant ESPBI IS turimas galimybes;
6.9.    kontroliuoti ligų ir paslaugų profilių kodavimą;
6.10.    rengti įsakymų dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo projektus;
6.11.    vadovauti gydytojų rezidentų praktikai;
6.12.    organizuoti gydytojų kvalifikavimo kėlimo konferencijas;
6.13.    organizuoti bendras vizitacijas ir konsiliumus; dalyvauti skyrių gamybiniuose susirinkimuose;
6.14.    vadovauti Gydymo tarybai;
6.15.    analizuoti pavaldžių skyrių statistinius duomenis, teikti prognozes direktoriui, pristatyti jas skyrių vedėjams, gydytojams susirinkimų, Gydymo tarybos posėdžių metu;
6.16.    supažindinti gydytojus su naujais darbui aktualiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais.
6.17.    vykdyti ligoninės priežiūros kokybę;
6.18.    teikti pasiūlymus direktoriui dėl gydytojų poreikio, dėl jų užimamų pareigų tinkamumo.
6.19.    dirbti komandoje su kitais pavaduotojais, skyrių vedėjais ir palaikyti visų ligoninės padalinių tarpusavio komunikavimą ir bendradarbiavimą.
6.20.    kartu su personalo skyriumi dalyvauti, ruošiant pavaldžių struktūrų skyrių vedėjų, gydytojų, farmacinio darbo organizatoriaus pareiginius nuostatus.
6.21.    laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos  reikalavimų.
6.22.    rengti tvarkomuosius dokumentus, atsakymų projektus į įvairių institucijų užklausiamuosius raštus, kitus dokumentus pagal įstaigos direktoriaus suteiktus įgaliojimus ar pavedimus.
6.23.    vykdyti kitas pareigas, priskirtas atskiru direktoriaus įsakymu.

IV SKYRIUS
TEISĖS

7.    Direktorės pavaduotojas turi teisę:
7.1.     pavaduoti direktorių atostogų, kvalifikacijos kėlimo kursų ar laikinojo nedarbingumo laikotarpiu.
7.2.    leisti įsakymus savo veiklos ribose, duoti nurodymus dėl šių įsakymų vykdymo;
7.3.    rengti tvarkomuosius ir kitus dokumentus pagal ligoninės direktoriaus suteiktus įgaliojimus ir (ar) pavedimus;
7.4.    ligoninės direktoriaus suteiktų įgaliojimų ir (ar) pavedimų ribose pasirašyti įvairius ligoninės dokumentus, medicininius reikalavimus;
7.5.    teikti pasiūlymus administracijai dėl naujų gydymo metodų ir technologijų taikymo, naujos gydymo aparatūros diegimo.
7.6.    teikti siūlymus ir paklausimus ligoninės direktoriui, gydymo tarybai ir etikos komisijai.
7.7.    kelti savo vadybinę kvalifikaciją ir kvalifikaciją pagal turimą gydytojo medicinos praktikos licenciją; tobulinti savo kompetenciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
7.8.    tvirtinti skyrių ir kitų padalinių gydytojų darbo laiko grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8.    Direktorės pavaduotojas atsako už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.