Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS  ŠALTKALVIO – SANTECHNIKO  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Šaltkalvis – santechnikas priimamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2.    Šaltkalvis – santechnikas  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Šaltkalvis - santechnikas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Šaltkalvis - santechnikas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
5.1.    suvirinimo bei elektrosaugos darbus;
5.2.    remontuoti šilumines trasas, vietinius kanalizacijos tinklus ar jų dalis;
5.3.    pakeisti radiatorius;
5.4.    pakeisti čiaupus, maišytuvus;
5.5.    nustatyti įvairių santechninių gedimų priežastis;
5.6.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos,  apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

     III. PAREIGOS

6. Šaltkalvis – santechnikas privalo:
6.1.     prižiūrėti ir remontuoti visas šilumines, vandentiekio trasas, sanmazgus;
6.2.    stebėti kanalizacijos šulinius;
6.3.     laikytis darbo drausmės, darbo saugos taisyklių;
6.4.     dirbti kokybiškai, taupiai naudoti medžiagas ir žaliavas;
6.5.     saugoti ligoninės inventorių, įrankius ir įrengimus;
6.6.     pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą.
6.7.     informuoti pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

    IV. TEISĖS
7. Šaltkalvis – santechnikas turi teisę:
7.1.    turėti tinkamas darbo, remonto ir techninės priežiūros sąlygas;
7.2.     sužinoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius.

V. ATSAKOMYBĖ

8.    Šaltkalvis – santechnikas atsako:
8.1.     už saugų visų šiluminių mazgų ir vietinės kanalizacijos trasos mazgų eksploatavimą;
8.2.     už avarijas, atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;
8.3.     už saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;
8.4.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.