Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS VAIRUOTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Vairuotojo pareigoms priimamas asmuo, turintis vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę.
2.    Vairuotojas tiesiogiai  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Vairuotojas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Vairuotojas turi žinoti:
5.1.    kelių eismo taisykles ir vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus;
5.2.    pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką bei būdus;
5.3.    autotransporto priemonių, mechanizmų, prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius bei priežastis, jų įtaką saugiam eismui;
5.4.    autotransporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
5.5.    autotransporto priemonių eksploatavimo instrukcijas ir defektinių žiniaraščių bei kitos techninės dokumentacijos pildymo tvarką;
5.6.    mokėti naudotis žemėlapiu ar navigacinės sistemos įranga;
5.7.    kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairių metų laiku;
5.8.    keleivių ir krovinių vežimo bei automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles;
5.9.    aplinkos apsaugos reikalavimus;
5.10.    saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo ir asmens higienos reikalavimus.

    III. PAREIGOS

6.    Vairuotojas privalo:
6.1.    vežti ligoninės darbuotojus arba pacientus pagal ūkio skyriaus vedėjo nurodytus kelionės maršrutus ir grafikus, nepažeisdamas kelių eismo taisyklių;
6.2.    atlikti ligoninės techninį – materialinį aprūpinimą;
6.3.    prieš kelionę turi laiku ir kokybiškai atlikti visus automobilio techninio aptarnavimo darbus (atlikti automobilio kasdieninius ir periodinius techninius aptarnavimus);
6.4.    gauti kelionės lapą, tiksliai ir laiku jį pildyti;
6.5.    vairuoti autotransporto priemonę tik turint su savimi vairuotojo pažymėjimą, autotransporto priemonės techninį pasą, techninės apžiūros taloną, draudimo registrą ir kelionės lapą;
6.6.    taupyti degalus, tepalus, padangas, nepakenkiant automobilio techninei būklei;
6.7.    laiku atlikti transporto priemonės techninę priežiūrą;
6.8.    eksploatuoti transporto priemones, nepažeidžiant priešgaisrinės saugos, higienos taisyklių reikalavimų; atlikti jų smulkų remontą, dėl stambaus remonto pranešti ūkio skyriaus vedėjui;
6.9.    užtikrinti transporto priemonės, garažo tvarką ir švarą.
    IV. TEISĖS

7. Vairuotojas turi teisę:
7.1.     nevykti į maršrutą, esant techniškai netvarkingam automobiliui;
7.2.     reikalauti, kad laiku būtų aprūpintas asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
7.3.     atsisakyti dirbti, jeigu nesudarytos saugios darbo sąlygos ir gresia pavojus sveikatai ar gyvybei.

V. ATSAKOMYBĖ

8.    Vairuotojas atsako:
8.1.     už jam priskirtų transporto priemonių techninę būklę, tinkamą naudojimą, saugojimą, priežiūrą;
8.2.     už kelių eismo taisyklių laikymąsi;
8.3.     už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą;
8.4.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.