Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS MEDICINOS TECHNIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Medicinos techniku gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą.
2.    Medicinos technikas  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Medicinos technikas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Medicinos technikas turi žinoti:
5.1.    medicininės aparatūros gamyklines instrukcijas;
5.2.    aptarnaujamos aparatūros ypatumus;
5.3.    techninio aptarnavimo ir remonto taisykles;
5.4.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

    III. PAREIGOS

6.    Medicinos technikas privalo:
6.1.    atlikti medicininės aparatūros techninį aptarnavimą, remontą, demontažą, derinimą;
6.2.    informuoti skyrių vedėjus naujos medicininės aparatūros įsigijimo klausimais;
6.3.    užsakyti atsargines aparatūros dalis, suderinus su administracija;
6.4.    prieš darbo pradžią įsitikinti ar įrankiai, mechanizmai, apsauginės ir kitos priemonės atitinka darbų saugos reikalavimus;
6.5.    organizuoti medicininės aparatūros remontą kitose įstaigose, paruošiant defektinį aktą;
6.6.    turėti pilną aptarnaujamos medicininės aparatūros techninį sąrašą ( technikos paskirtis, aparato pilnas pavadinimas, gamyklinis ir inventorinis Nr., pagaminimo metai)
6.7.    dalyvauti ligoninės skyrių medicininės technikos inventorizaciniuose patikrinimuose;
6.8.    dalyvauti naujos medicininės aparatūros priėmime/perdavime.

    IV. TEISĖS

7. Medicinos technikas turi teisę:
7.1.     teikti pasiūlymus darbo gerinimo, medžiagų ekonomiškesnio panaudojimo klausimais;
7.2.    tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose kursuose, seminaruose;
7.3.    dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais ir savo kompetencijos ribose teikti siūlymus.

V. ATSAKOMYBĖ
    
8.    Medicinos technikas atsako:
8.1.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.