Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS TIEKĖJO SANDĖLININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Tiekėju sandėlininku gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį komercinį išsilavinimą.
2.    Tiekėjas sandėlininkas  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Tiekėjas sandėlininkas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Administracija su tiekėju sandėlininku sudaro visiškos materialinės atsakomybės sutartį.
5.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.
             
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6.    Tiekėjas sandėlininkas turi žinoti:
6.1.    sandėlių ūkio organizavimo norminius aktus, nuostatus ir instrukcijas;
6.2.    prekių – materialinių vertybių technines sąlygas ir standartus;
6.3.    prekių – materialinių vertybių rūšis, kokybės savybes ir sunaudojimo normas;
6.4.    medžiagų sandėliavimą ir jų apsaugą;
6.5.    krovinių pervežimo sutarčių sudarymo sąlygas;
6.6.    pakrovimo – iškrovimo darbų organizavimą;
6.7.    atsiskaitymo už paslaugas ir atliktus darbus sąlygas;
6.8.    kompiuterių ir kitos skaičiavimo technikos darbo ir priežiūros sąlygas;
6.9.    darbo organizavimo, ekonomikos, valdymo, vidaus tvarkos pagrindus;
6.10.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

    III. PAREIGOS
7.    Tiekėjas sandėlininkas privalo:
7.1.    priimti, išduoti ir saugoti materialines vertybes, racionaliai jas išdėstyti patalpose ir aikštelėse;
7.2.    organizuoti pakrovimo – iškrovimo darbus pagal visus saugos darbe, priešgaisrinės saugos darbe reikalavimus;
7.3.    tvarkyti prekių – materialinių vertybių apskaitą, pildyti priėmimo – išdavimo dokumentus;
7.4.    dalyvauti inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
7.5.    didinti sandėlio darbo efektyvumą, mažinti transportavimui ir sandėliavimui skirtas lėšas;
7.6.    kontroliuoti, kad gaunamos prekės – materialinės vertybės atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus;
7.7.    užtikrinti apmokėjimui skirtų lėšų teisingą naudojimą, nurašyti trūkumus, laiku ir teisingai užpildyti buhalterinius dokumentus;
7.8.    pastoviai tikrinti medžiagų, prekių likučius su buhalterijos duomenimis;
7.9.    neleisti atsirasti trūkumams dėl neteisėto piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimo, finansų ir ūkio įstatymų ir norminių aktų pažeidimo;;
7.10.    taikyti šiuolaikines apskaitos, kompiuterizavimo ir automatizavimo priemones, tobulesnes apskaitos formas ir metodus;
7.11.    atlikti kitus sandėlio ūkio darbus (aptverti pavojingas gyvybei vietas, pastatyti ženklus)
    IV. TEISĖS

8.    Tiekėjas sandėlininkas turi teisę:
8.1.    reikalauti, kad visos pristatomos į sandėlį prekės – materialinės vertybės būtų su apsaugos plombomis, tvarkingai supakuotos, sunumeruotos, teisingai įformintos, be išorinių defektų;
8.2.    kontroliuoti lydimųjų dokumentų, žiniaraščių, priėmimo – perdavimo aktų teisingumą;
8.3.    uždaryti sandėlį inventorizacijai, jeigu susidaro materialinių vertybių trūkumas ir pranešti apie tai administracijai;
8.4.    reikalauti, kad priešgaisrinės saugos inventorius būtų tvarkingai sudėtas; reikalauti, kad gyvybei pavojingos vietos būtų aptvertos, su atitinkamais įspėjamais užrašais;
8.5.    panaudoti tarnybinį ginklą tik esant pavojingai gyvybei situacijai ir materialinių vertybių grobimui;
8.6.    siūlyti darbdaviui kaip gerinti darbo sąlygas.

V. ATSAKOMYBĖ

9.    Tiekėjas sandėlininkas atsako:
9.1.     už prekių – materialinių vertybių saugumą, jų tvarkingą sandėliavimą, priėmimą ir išdavimą;
9.2.    už prekių – materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį dėl jo kaltės (gedimas, supuvimas, vagystės, avarijos ir t.t.);
9.3.    už neteisingą dokumentacijos pildymą, apskaitos trūkumus, ne laiku atliktą inventorizaciją, patikrinimą, dokumentacijos klastojimą;
9.4.    už saugos darbe, priešgaisrinės saugos darbe ir sanitarijos reikalavimus;
9.5.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.