Pareigų aprašymas Spausdinti

ŪKIO SKYRIAUS ENERGETIKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Energetiku gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį techninį išsilavinimą.
2.    Energetikas  pavaldus  ūkio skyriaus vedėjui.
3.    Energetikas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Energetikas turi žinoti:
5.1.    energetikos sistemų (elektros, šilumos) veikimo ir remonto principus;
5.2.    elektros tinklų darbo ir remonto būdus;
5.3.    signalizacijos, kontrolės, apsaugos ir automatikos veikimo principus;
5.4.    darbo organizavimo, ekonomikos, valdymo, vidaus tvarkos pagrindus;
5.5.    energijos sistemų priežiūros taisykles;
5.6.    energijos įrengimų technines charakteristikas;
5.7.    nelaimingų atsitikimų, avarijų tyrimo tvarką;
5.8.    energijos resursų panaudojimo paskaičiavimo metodus;
5.9.    energijos priemonių išbandymo būdus;
5.10.    ligoninės pastatų, patalpų išplanavimą;
5.11.    evakuacijos schemas;
5.12.    įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus energetikos srityje;
5.13.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

    III. PAREIGOS

6.    Energetikas privalo:
6.1.    organizuoti techniškai teisingą, tvarkingą energijos sistemų (elektros, šilumos) eksploataciją, jų savalaikį remontą;
6.2.    užtikrinti aprūpinimą elektros energija, šiluma, vandeniu ir kitais energijos ištekliais;
6.3.    planuoti ir įgyvendinti energijos įrenginių remonto grafikus;
6.4.    parengti paraiškas ir atitinkamus paskaičiavimus energijos įrengimų, medžiagų, atsarginių dalių įsigijimui, sudaryti sąlygas ir įgyvendinti priemones taupiam energijos išteklių naudojimui;
6.5.    tikrinti energijos įrengimų, ryšių priemonių, signalizacijos, apskaitos, kontrolės, apsaugos ir automatikos įrenginių darbą;
6.6.    patikrinti ar yra gesintuvai ir kitos reikiamos priešgaisrinės saugos priemonės;
6.7.    supažindinti darbuotojus su saugos darbe elektra, dujomis, garu, vandeniu ir kitomis energijos rūšimis taisyklėmis;
6.8.    pravesti instruktažus darbo vietoje;
6.9.    parengti saugos darbe instrukcijas;
6.10.    kontroliuoti energijos priemonių tvarkingumą ir patikimumą;
6.11.    užtikrinti saugų visų energetinių sistemų bei komunikacijų darbą;
6.12.    dalyvauti tiriant avarijas bei kitus eksploatuojamų įrengimų įrenginių gedimus ir ruošti priemonių planus, tikslu išvengti šių gedimų. Saugoti eksploatuojamų įrenginių dokumentaciją (pasus, brėžinius, schemas ir t.t.);
6.13.    organizuoti viso energetinio personalo lavinimąsi ir atestavimą.

    IV. TEISĖS

7. Energetikas turi teisę:
7.1.    nutraukti energijos tiekimą, esant avarinei situacijai arba eksploatavimo taisyklių pažeidimams ir apie tai pranešti ūkio skyriaus vedėjui ir ligoninės direktoriui;
7.2.    reikalauti, kad būtų vykdomi saugos darbe, priešgaisrinės saugos bei specialių darbo su energijos įrenginiais saugos reikalavimai;
7.3.    tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose kursuose, seminaruose;
7.4.    dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais ir savo kompetencijos ribose teikti siūlymus;
7.5.    siūlyti darbdaviui kaip gerinti darbo sąlygas;
7.6.    vienas dirbi su elektros įrengimais.

V. ATSAKOMYBĖ
    
8.    Energetikas atsako:
8.1.     už tvarkingą energijos įrenginių eksploataciją, jų gerą techninę būklę;
8.2.     už saugos darbe su energijos įrengimais pažeidimus;
8.3.    už saugos darbe, priešgaisrinės saugos darbe ir sanitarijos reikalavimus;
8.4.     už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai ir gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.