Pareigų aprašymas Spausdinti

VYRESNIOJO SPECIALISTO (STATISTIKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.     Vyresniuoju specialistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2.     Vyresnysis specialistas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
3.     Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, susijusiais su sveikatos sistema, privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenų teisine apsauga, Teritorinės ligonių kasos nurodymais, Lietuvos sveikatos informacijos centro, statistikos departamento prie LR SAM duomenimis, metodiniais nurodymais, regiono demografiniais, epidemiologiniais rodikliais, gaunamais raštais, įstaigos vadovo įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.
4.     Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus sveikatos statistikos skyriaus vedėjui.
5.     Esant būtinumui, pareigybės aprašymas gali būti keičiamas.
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5.     Vyresnysis specialistas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
5.1.     Sveikatos apsaugos ministro įsakymus dėl privalomos sveikatos statistikos apskaitos ir atskaitomybės;
5.2.     privalomas pildyti sveikatos statistikos apskaitos ir ataskaitos formas bei jų pildymo metodikas;
5.3.     šiuolaikinių kompiuterinių technologijų taikymo galimybes sveikatos statistikoje;
5.4.     dirbti su visomis sveikatos statistikos skyriuje esančiomis statistinių duomenų įvedimo programomis;
5.5.     saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus.
III.    PAREIGOS
6.     Vyresnysis specialistas privalo:
6.1.     suteikti reikiamą informaciją skyriams, kabinetams apie medicininių statistinių formų pildymą ir pristatymą į sveikatos statistikos skyrių;
6.2.     savalaikiai suvesti statistinės apskaitos formos „Stacionaro ligonių ir lovų fondo apskaitos lapelis“ (Forma Nr. 007/a) duomenis į informacinę sistemą;
6.3.     suvesti išvykusio iš stacionaro asmens statistinės apskaitos formos „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė41 (Forma Nr. 066/a-LK) duomenis į informacinę sistemą;
6.4.     įvesti statistinės apskaitos formos „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (Forma Nr. 025a/LK) duomenis į informacinę sistemą;
6.5.     teisingai ir laiku rengti privalomas sveikatos statistikos ataskaitas;
6.6.     atlikti duomenų analizę naudojantis šiuolaikinėmis kompiuterinės technikos priemonėmis;
6.7.     žinoti kodavimo standartus ir vykdyti kodavimo klaidų identifikavimą;
6.8.     suvedant duomenis į informacinę sistemą vengti atsitiktinių klaidų;
6.9.     rinkti, sisteminti reikalingą informaciją ir pateikti aukščiau stovinčioms sveikatos priežiūros įstaigoms bei Teritorinėms ligonių kasoms;
6.10.     savalaikiai perduoti suvestas korteles (Forma Nr. 066/a-LK, Forma Nr. 025a/LK, Forma Nr. 007/a) į ligoninės archyvą;
6.11.     užtikrinti gaunamos informacijos konfidencialumą ir naudoti ją tik atliekant darbo funkcijas;
6.12.     atlikti kitus su jo kompetencija susijusius darbus, darbdavio ar jo įgalioto asmens nurodymus;
6.13.     vykdyti statistikos skyriaus vedėjo nurodymus ir teikti nuolatinę informaciją apie atliekamus darbus.
IV.    TEISĖS
7.     Vyresnysis specialistas turi teisę:
7.1.     gauti darbui būtiną informaciją ir priemones;
7.2.     kontroliuoti gautų dokumentų užpildymo ir ataskaitos formų teisingumą;
7.3.     apie pastebėtus trūkumus ir pažeidimus pranešti skyriaus vedėjui;
7.4.     dalyvauti konferencijose, susirinkimuose ir reikšti savo mintis bei teikti pasiūlymus;
7.5.     tobulinti savo kompetenciją dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
V. ATSAKOMYBĖ
8.     Vyresnysis specialistas atsako:
8.1.    už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai, gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.