Pareigų aprašymas Spausdinti

SVEIKATOS STATISTIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir sveikatos statistiko kvalifikaciją, darbo įgūdžių statistikos srityje, privalo mokėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingas, sąžiningas.
2.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, susijusiais su sveikatos sistema, privalomuoju sveikatos draudimu, asmens duomenų teisine apsauga, Teritorinės ligonių kasos nurodymais, Lietuvos sveikatos informacijos centro, statistikos departamento prie LR SAM duomenimis, metodiniais nurodymais, regiono demografiniais, epidemiologiniais rodikliais, gaunamais raštais, įstaigos vadovo įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.
3.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėją skiria ir iš pareigų atleidžia, nustato jo pareiginį atlyginimą įstaigos vadovas.
4.     Nesant sveikatos statistikos skyriaus vedėjo jo pareigas atlieka kitas specialistas pagal skyriuje nustatytą darbuotojų tarpusavio pakeičiamumą.
5.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus įstaigos vadovui.
II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
6.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
6.1.     Sveikatos apsaugos ministro įsakymus dėl privalomos sveikatos statistikos apskaitos ir atskaitomybės;
6.2.     privalomas pildyti sveikatos statistikos apskaitos ir ataskaitos formas bei jų pildymo metodikas, atlikti kokybės kontrolę;
6.3.     gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;
6.4.     šiuolaikinių kompiuterinių technologijų taikymo galimybes sveikatos statistikoje;
6.5.     naudotis statistinių duomenų įvedimo programomis;
6.6.     ligoninės struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą;
6.7.     išmanyti raštvedybos taisykles;
6.8.     saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos reikalavimus.
III.    PAREIGOS
7.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas privalo:
7.1.     organizuoti ir kontroliuoti sveikatos statistikos skyriaus darbą;
7.2.     užtikrinti tikslų informacijos perdavimą į informacinę sistemą, gaunamų ir kaupiamų duomenų konfidencialumą;
7.3.     užtikrinti, kad ataskaitos ir suvestinės pagal sukauptus duomenis informacinėje sistemoje būtų parengiamos laiku;
7.4.     kontroliuoti gautų dokumentų užpildymo ir ataskaitos formų teisingumą;
7.5.     nagrinėti gaunamus raštus, rengti atsakymų projektus;
7.6.     organizuoti iš informacinėje sistemoje kaupiamų duomenų statistinių ataskaitų rengimą ir duomenų analizę bei jų teikimą administracijai, suinteresuotiems ligoninės skyriams.
7.7.     bendradarbiauti su Teritorinėmis ligonių kasomis, asmens sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų atlikimui.
7.8.     skirti sveikatos statistikos skyriaus darbuotojams pavedimus ir kontroliuoti jų vykdymą;
7.9.     teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, darbuotojų skatinimo, darbo sąlygų gerinimo ir nuobaudų skyrimo;
7.10.     naudodamasis informacinėje sistemoje sukauptais duomenimis analizuoti, vertinti ligoninės veiklos statistinius duomenis, sudaryti statistinę metinę ataskaitą.
7.11.     teikti reikiamą informaciją ligoninės skyrių vedėjams.
7.12.     instruktuoti ligoninės gydytojus ir slaugytojus apie statistinių dokumentų pildymą.
7.13.     pagal savo kompetenciją atsakyti, kad nustatytos funkcijos būtų vykdomos tinkamai, informacinėje sistemoje sukaupti duomenys naudojami pagal paskirtį, o skyriuje naudojama kompiuterinė technika būtų eksploatuojama teisingai;
7.14.     rengti sveikatos statistikos skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus;
7.15.     nuolat tobulinti žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;
7.16.     vykdyti įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų pavestas funkcijas bei vienkartines užduotis.
IV.    TEISĖS
8.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas turi teisę:
8.1.     gauti ir disponuoti statistine informacija, reikalinga šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;
8.2.     teikti siūlymus ir paklausimus įstaigos vadovui ir jo pavaduotojams;
8.3.     kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
V. ATSAKOMYBĖ
9.     Sveikatos statistikos skyriaus vedėjas atsako:
9.1.    už savo veiksmus, profesines klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priklausančių funkcijų vykdymą bei kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai, gali būti traukiamas drausminėn, administracinėn, materialinėn ar baudžiamojon atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.