Pareigų aprašymas Spausdinti

EKONOMISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Finansų skyriaus ekonomistas (toliau – ekonomistas) yra Regioninės Telšių ligoninės Finansų skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2.    Ekonomistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį neuniversitetinį, aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą, sugebantis dirbti savarankiškai, veiklus, kruopštus ir pareigingas,  sugebantis maloniai ir mandagiai bendrauti su žmonėmis.
3.    Ekonomistas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, įstaigos vadovo įsakymais, įstaigos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Ekonomistas tiesiogiai pavaldus vyriausiajam finansininkui.
5.    Esant būtinumui šie pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.  Ekonomistas turi būti susipažinęs ir mokėti taikyti:
5.1.     Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vykdomas funkcijas;
5.2.     šiuolaikines kompiuterinių technologijų galimybes;
5.3.     saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos, apsaugos sistemos  reikalavimus.

III SKYRIUS
 PAREIGOS

 
6. Ekonomistas privalo:
6.1.     kontroliuoti sutarčių su įstaigomis dėl asmens sveikatos priežiūros bei komunalinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo už šias paslaugas vykdymą;
6.2.     rengti įsakymų darbo apmokėjimo klausimais projektus;
6.3.     rengti dokumentus sąskaitų išrašymui įstaigoms už suteiktas paslaugas;
6.4.     rengti ligoninės skyrių finansinės veiklos analizes;
6.5.     kas mėnesį surinkti duomenis apie gydytojų ir kitų darbuotojų atliktas funkcijas, už kurias numatytas papildomas apmokėjimas, ir pateikti juos darbo užmokestį skaičiuojantiems darbuotojams;
6.6.    vadovaujantis įstaigoje patvirtintomis finansų kontrolės taisyklėmis vykdyti einamąją finansų kontrolę: tikrinti, ar operacijos, kurias reikia užregistruoti ir įtraukti į apskaitą, yra patvirtintos įgaliotų darbuotojų, ar jos visos teisingai dokumentuotos, t. y. patikrinti įrašų aritmetinį teisingumą, bendras sumas, reikalauti, kad būtų pateikti visi su ūkine ar finansine operacija susiję dokumentai. Aptikus klaidų ir netikslumų apskaitos dokumentuose, nedelsiant imtis priemonių klaidoms ir netikslumams ištaisyti, o klaidų taisymas būtų atliekamas visuose su ūkine operacija susijusiuose dokumentuose.
6.7.     dalyvauti materialinių vertybių metinėje inventorizacijoje;
6.8.     vykdyti kitus, su tiesioginėmis pareigomis susijusius, vyriausiojo finansininko nurodymus;
6.9.    sąžiningai vykdyti savo pareigas, laikytis profesinės etikos principų.

IV SKYRIUS
TEISĖS

7.     Ekonomistas turi teisę:
7.1.     gauti informaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis;
7.2.     reikalauti tinkamų darbo sąlygų ir priemonių;
7.3.     kelti kvalifikaciją, dalyvauti aukštesnių instancijų rengiamuose seminaruose.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8.    Ekonomistas atsako:
8.1.     už savo funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
8.2.     už žalą, padarytą įstaigai, dėl aplaidumo.