Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO  PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.    Informacinių technologijų specialistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą informatikos srityje.
2.    Informacinių technologijų specialistas pavaldus  personalo skyriaus vedėjui.
3.    Informacinių technologijų specialistas dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ligoninės direktoriaus įsakymais, ligoninės įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis bei pareiginiais nuostatais.
4.    Esant būtinumui pareiginiai nuostatai gali būti keičiami.

II. SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5.    Informacinių technologijų specialistas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:
5.1.    operacinių sistemų, duomenų bazių, taikomųjų programų veikimo principus;
5.2.    gebėti diegti programinę įrangą, aptarnauti kompiuterinius tinklus, vykdyti techninės įrangos priežiūrą;
5.3.    turėti informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros patirties;
5.4.    įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų, reglamentuojančių informacinių sistemų plėtrą, duomenų bazių formavimą, viešųjų pirkimų vykdymų tvarką;
5.5.    kaupti, sisteminti, apibendrinti gaunamą informaciją, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
5.6.    saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos ir asmens higienos reikalavimus.

 III. SKYRIUS
PAREIGOS

6.    Informacinių technologijų specialistas privalo:
6.1.    konsultuoti ir mokyti Ligoninės darbuotojus dirbti su Elektroninės sveikatos istorijos sistema ir Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių informacine sistema;
6.2.    užsakyti ir keisti spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas;
6.3.    sudaryti ligoninėje tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymus;
6.4.    tvarkyti naudojamų informacinių sistemų ESIS, NGN, METAS,  SVEIDRA, SODRA, ESPBI, NDNT, IPR vartotojų prisijungimo teises.
6.5.    paruošti posėdžių salės kompiuterinę ir programinę įrangą posėdžių ir kitų Ligoninės organizuojamų renginių metu;
6.6.    teikti ligoninės darbuotojams pagalbą informacinių technologijų klausimais;
6.7.    atlikti kitus ligoninės direktoriaus, personalo skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

IV. SKYRIUS
TEISĖS

7. Informacinių technologijų specialistas turi teisę:
7.1.     gauti reikiamą informaciją savo pareigoms vykdyti;
7.2.     pranešti ligoninės administracijai arba personalo skyriaus vedėjui apie trūkumus, išaiškėjusius vykdant savo pareigas ir teikti siūlymus jiems šalinti;
7.3.     tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose kursuose, seminaruose;
7.4.     dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais ir savo kompetencijos ribose teikti siūlymus;
7.5.     siūlyti darbdaviui kaip gerinti darbo sąlygas.

V. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

    
8.    Informacinių technologijų specialistas už netinkamą pareigų vykdymą ar jam priskirtų funkcijų atlikimą, padarytas klaidas, aplaidumą, padarytą materialinę žalą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.