Pareigų aprašymas Spausdinti

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS REGIONINĖS TELŠIŲ LIGONINĖS
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

   I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės (toliau — ligoninė) direktorius yra įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.
    Ligoninės direktorius (toliau — direktorius) į pareigas priimamas atviro konkurso būdu.
    Direktorių į pareigas priima, atleidžia ir darbo sutartį sudaro steigėjas - Telšių rajono savivaldybės taryba (toliau — Savivaldybės taryba) arba jos įgaliotas asmuo įstatymų nustatyta tvarka.
    Direktoriaus pareigoms eiti priimamas asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:
        bendruosius reikalavimus:
            būti Lietuvos Respublikos pilietis;
            mokėti valstybinę kalbą;
            turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
            turėti ne mažesnę kaip 3 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirties;
        specialiuosius reikalavimus:

4.2.1 .išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

    žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
    mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

    Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, ligoninės įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
    Direktorius tiesiogiai pavaldus Telšių rajono savivaldybės tarybai arba jos įgaliotam asmeniui.

  II. DIREKTORIAUS PAREIGOS

    Direktorius vadovauja ligoninei ir atsako užjos veiklą ir veiklos rezultatus.
    Direktorius:
        nustato atskirų ligoninės skyrių ar padalinių finansavimo taisykles ir tvarką;
        bendradarbiauja su kitomis valstybės, rajono institucijomis;
        užtikrindamas ligoninės darbuotojų saugą ir sveikatą, vykdo darbdavio pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

8.4.organizuoja ligoninės materialinių vertybių apskaitą ir atsako už jų priežiūrą (saugumą);

    atstovauja ligoninei kitose institucijose;
    sprendžia su ligoninės veikla susijusius konfliktus bei nagrinėja prašymus;
    ligoninės vardu pasirašo bankų ir finansų dokumentus;
    užtikrina, kad ligoninės dokumentai būtų rengiami pagal Dokumentų rengimo taisykles, tinkamai tvarkomas tarnybos archyvas;
    ligoninės vardu pasirašo dokumentus ir išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti funkcijas, kurios yra pagal direktoriaus kompetenciją;
    vykdo administracinį reglamentavimą;
    tik gavęs steigėjo (dalininkų) raštišką sutikimą turi teisę:

    pasirašyti sutartis dėl steigėjo turto, perduoto pagal panaudos nuomos, mainų sutartis;
    pasirašyti sutartis dėl ligoninės ilgalaikio turto perdavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo, nurašymo;
    suderinęs su Gydymo taryba, Stebėtojų taryba bei steigėju didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus sveikatos priežiūros tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, teritorinės ligonių kasos rekomendacijas;
    reorganizuoja ar likviduoja neefektyviai ar nuostolingai dirbančius padalinius bei filialus;

    organizuoja darbuotojų atestaciją bei kvalifikacijos įvertinimą;
    tobulina personalo valdymo procesą;
    garantuoja savo tarnybinės veiklos skaidrumą;
    kontroliuoja gautos labdaros ir paramos tikslingą panaudojimą;
    vadovauja ligoninės personalui (administracijai), priima ir atleidžia darbuotojus;
    rengia ir tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
    leidžia įsakymus, reguliuojančius ligoninės veiklą;
    atstovauja ligoninei teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, derybose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, plėtoja respublikinius ir tarptautinius ryšius;
    kontroliuoja ir organizuoja ligoninės darbuotojų darbą, pakirsto užduotis darbuotojams, užtikrina jų darbo laiko apskaitą, skiria darbuotojams paskatinimus ir nuobaudas;
    užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas, skatina jų iniciatyvą, kontroliuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
    sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijai kelti;
    parengia ligoninės praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
    dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi su ligoninės veikla susiję klausimai;
    dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį yra paskiriamas Savivaldybes tarybos ar jo įgalioto asmens, darbe;
    visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Savivaldybės taryba ar jos įgaliotu asmeniu;
    teikia savo ir ligoninės veiklos metines ataskaitas Savivaldybės tarybai;
    direktorius atskaitingas Savivaldybės tarybai.

    Direktorius negali dirbti kito darbo nesuderinęs su Savivaldybės taryba arba jo įgaliotu asmeniu.
    Direktorius privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą — apie nusišalinimą pranešti raštu Savivaldybės tarybai.

   III. DIREKTORIAUS TEISĖS

    Direktorius turi teisę:
        reikalauti, kad darbuotojai laiku ir kokybiškai vykdytų Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, dalininkų susirinkimo nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai, direktoriaus įsakymus;
        teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai darbo organizavimo ir valdymo tobulinimo klausimais;
        kelti kvalifikaciją, dalyvauti savišvietos, visuomeninių susivienijimų veikloje;
        įgyvendinti visas reikiamas priemones ligoninės ritmingam darbui bei turimų išteklių racionaliam naudojimui užtikrinti;
        gauti metodinę pagalbą ir informaciją, būtiną numatytų pareigų kokybiškam atlikimui;
        laisvai pasirinkti darbo organizavimo metodus, būdus ir formas;
        skatinti ir bausti darbuotojus už atitinkamus darbo rezultatus.

  IV. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

    Direktorius atsako:
        už ligoninei keliamų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
        už ligoninės finansinės-ūkinės veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus;
        saugą darbe, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą;
        už paskesniąją finansų kontrolę ligoninėje;
        už norminių teisės aktų įgyvendinimą ligoninės veikloje;
        už teisingą ligoninės lėšų panaudojimą ir atsiskaitymą laiku už panaudotas lėšas, buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą;
        už tinkamos kvalifikacijos personalo parinkimą;
        už ligoninei patikėto turto saugumą, materialinės bazės kūrimą ir naudojimą, už dėl jo kaltės ligoninei padarytus nuostolius ir darbo drausmės pažeidimus;
        už ligoninės darbo tvarką, saugą darbe, darbuotojų saugos darbe mokymą ir instruktavimą.
    Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.